Využívání hodnotících systémů

 • Vysvětlit smysl a cíl hodnocení zaměstnanců
 • Popsat systém hodnocení a jeho vazby na odměňování
 • Popsat užívané metody hodnocení a proces tvorby hodnoticích standardů a kritérií
 • Vysvětlit metody měření pracovního výkonu a přínosu konané práce podle zadaných kritérií
 • Popsat postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • Vysvětlit úlohu motivace zaměstnanců
 • Uvést možnosti rozvíjení schopností a výkonu zaměstnanců

Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců

 • Uvést vnitřní a vnější faktory ovlivňující přístup organizace k hodnocení zaměstnanců Vysvětlit rozdíl mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením zaměstnance
 • Popsat stanovování úrovně odměny za práci v závislosti na typu a struktuře mzdy/platu
 • Charakterizovat hodnoticí pohovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • Vysvětlit diference v přístupu k zaměstnancům a charakterizovat význam klíčových zaměstnanců
 • Analyzovat výsledky měření individuálního a týmového výkonu a vyjmenovat činitele mající vliv na odměňování
 • Prezentovat komunikaci pro sdělení výsledku hodnocení
 • Popsat následná opatření po provedeném hodnocení

Vytváření systému odměňování

 • Vysvětlit rozdíl mezi mzdou a platem, pojem zaručená mzda, určení platu, způsob stanovení mzdy/platu
 • Vyjmenovat druhy příplatků ke mzdě (příplatky dané legislativou, jdoucí nad její rámec)
 • Vysvětlit funkci pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • Charakterizovat vzájemný vztah jednotlivých složek mzdy/platu
 • Popsat vliv změn v odměňování na organizaci a její zaměstnance
 • Prokázat znalost legislativy související s odměňováním zaměstnanců

Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

 • Vysvětlit pojem „zaměstnanecké výhody“
 • Vyjmenovat typy benefitů, popsat vymezení cílových skupin
 • Vysvětlit smysl a funkce benefitů, jejich výhody a nevýhody pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • Charakterizovat poukázkový systém jako součást benefitního systému
 • Vysvětlit rozdíl mezi pevným a volitelným systémem zaměstnaneckých výhod
 • Aplikovat znalosti pravidel administrace benefitního systému a související legislativy
 • Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Vysvětlit funkci benchmarku, popsat jeho zdroje, realizaci a využití získaných dat
 • Vysvětlit funkci HR controllingu
 • Uvést vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných lidských zdrojů atd.
 • Charakterizovat trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • Vysvětlit pojem objektivní hodnoty jednotlivých pracovních míst, vyjmenovat základní kritéria pro její měření
 • Identifikovat zdroje informací a práce s nimi
 • Popsat vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace