Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů –  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

  • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
  • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.

Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.

  • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.

Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.

Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce,  povinnosti pro komerční spisovny