1. Elektrotechnické minimum

 • Elektrické proudové pole
  • principy vzniku elektrického proudu ve vodivých látkách a jevy vznikající v okolí vodiče.
 • Elektrostatické pole
  • chování elektrických nábojů těles a jevy v dielektriku.
 • Elektromagnetické pole
  • vznik magnetického pole v okolí vodičů protékaných proudem.

 

2. Technické předpisy, normy

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

 

3. Bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních

 • Práce pod napětím a v blízkosti zařízení pod napětím
 • Práce na zařízení bez napětí – zajištění pracoviště
 • Bezpečnostní sdělení
 • Pracovní a ochranné pomůcky
 • Místní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy

4. První pomoc při úrazu elektrickou energií

 • Preventivní opatření
 • Úraz elektrickým výbojem a elektrickým proudem
 • Vyproštění postiženého
 • Poskytnutí první pomoci
 • Vyšetření příčin úrazu
 • Zprovoznění zařízení po úrazu