Pracovní postup při servisním zásahu

Zaměstnanci si vyzkouší telefonní rozhovor se zákazníkem, naučí se, jak dodržovat zásady slušného chování, stručně a srozumitelně vysvětlí rozsah servisního zásahu, kalkulace ceny servisního zásahu, ověří pochopení a potřebu zákazníka, informují klienta o odhadovém čase vykonávané práce, o novinkách a dalších službách vhodných pro zákazníka a ujistí se dotazem, zda je zákazník se servisem spokojen.

Řešení náročných situací

Zde se zaměstnanci seznámí s tím, jak profesionálně komunikovat se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží a služeb.

Zajištění administrace zakázky

Zaměstnanci se naučí provádět vyúčtování služeb se zákazníkem – vypsání účetního dokladu, vypočítání DPH, přijmutí a vyúčtování platby v hotovosti, provedou zápis zakázky a vyhotoví evidenci zakázky.

Orientace v příslušné legislativě

Osoby navržené ve vzdělávací aktivitě získají znalosti příslušných zákonů v oblasti ochrany práv spotřebitele, reklamací a odpovědnosti za škodu.