• kaizen a jeho nástroje kontinuálního zlepšování
 • principy Six Sigma
 • bránění vzniku vad, systémy Poka Yoke FMEA
 • produktivní údržby TPM
 • systémy pro plánování a řízení výroby – Kanban, JIT, apod.
 • další vybrané nástroje štíhlé výroby

Procesní přístup

 • procesní přístup k řízení firem, požadavky norem kvality, výhody a přínosy procesního řízení
 • co je to proces, znaky procesu, odpovědnost vlastníka procesu, forma znázornění procesů
 • druhy firemních procesů, mapa procesů, vazby mezi procesy, spolupráce procesů
 • kde v procesech vzniká hodnot pro zákazníka
 • popis procesu, ukazatele pro měření výkonnosti a efektivnosti procesů, hodnocení výkonnosti a efektivnosti procesů, vyhledávání úzkých míst v procesech a jejich odstraňování
 • princip vnitřního zákazníka, definování potřeb a vědomí odpovědnosti za kvalitu
 • kvalita v procesech, standardy, požadavky zákazníků na procesy
 • neustálé zlepšování procesů, interní audity, benchmarking

 

Metody k řízení procesů

 • principy štíhlé výroby, význam a důležitost v současném řízení výroby, příklady úspěšných firem
 • 7+1 druhů plýtvání
 • vyhledávání plýtvání v procesech, týmový přístup k odhalování a eliminování plýtvání
 • metoda 5S
 • štíhlé pracoviště, layout, principy uspořádání pracoviště, prostředky pro podporu efektivní práce
 • metoda Value Stream Mapping (mapování hodnotového toku)
 • řízení výroby tahem – systém KANBAN
 • metoda SMED (rychlá výměna nástrojů a seřízení po přetypování)
 • význam týmové práce v současných výrobních systémech
 • totálně produktivní údržba
 • neustálé zlepšování standardů – filosofie KAIZEN
 • vizualizace – řízení prostřednictvím vizuálních nástrojů
 • předpoklady, výhody a složitosti při zavádění principů štíhlé výroby

 

Strategie, strategické myšlení a rozhodování

 • význam firemní strategie, poslání, vize, cílů
 • základní struktura strategického rámce
 • vlivy, které musí manažeři zohlednit při tvorbě strategie
 • formy vizualizace a komunikace strategie vně a dovnitř firmy
 • podnikatelský plán, rozpracování cílů do měřitelných ukazatelů
 • definování úkolů pro jednotlivá pracoviště
 • systém vyhodnocování a zpětná vazba, cyklus PDSA
 • neustále zlepšování metoda DMAIC