Název rekvalifikace: Ekonom podniku

Číslo akreditace: MSMT -11040/2015-1/357

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu se bude absolvent umět orientovat v pracovněprávních předpisech, bude znát zásady odměňování a dodržování mzdových předpisů. Vzdělá se v posuzování pracovněprávních problémů. Naučí se základy marketingu, personalistiky, účetnictví a obchodního práva. Bude znát základy daňové soustavy. Seznámí se s údaji o sociálním, důchodovém a zdravotním pojištění. Získá znalosti o hospodářském a finančním plánování, bude umět provést analýzu výkazu zisku a ztrát a také rozvahy. Bude se orientovat v základech bankovnictví, z hlediska práce ekonoma. Bude se orientovat v problematice finančních zdrojů a finančního řízení podniku. Rovněž bude vzdělán o bezpečnosti a hygieně práce.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

 

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy marketingu
 • Pracovněprávní předpisy
 • Zásady odměňování a dodržování mzdových předpisů
 • Základy personalistiky
 • Obchodní právo
 • Daňová soustava
 • Základy účetnictví
 • Sociální, důchodové a zdravotní pojištění
 • Hospodářské a finanční plánování
 • Problematika finančních zdrojů
 • Finanční řízení podniku
 • Základy bankovnictví
 • Bezpečnost a hygiena práce

Uplatnění: Absolvent kurzu se bude moci po ukončení uplatnit ve společnostech jako obchodní zástupce, fakturant/ka, personalista, finanční poradce, i v jiné ekonomické i právní oblasti.