Název rekvalifikace: Montér strojů a zařízení

Číslo akreditace: MSMT-12251/2014-1/373

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět kompletní montáž strojů a zařízení. Se zaměřením na orientaci ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení.

Výstup vzdělávání:

 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonávání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

 

Tematické okruhy:

 

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Sestavování jednotlivých součástí a funkčních celků strojů, zařízení, výrobních linek a konstrukcí
 • Montáž rozebíratelných a nerozebíratelných spojení strojních součástí, zařízení, výrobních linek a konstrukcí
 • Oživování strojů a zařízení, jejich kinematické mechanizmy, agregáty a celky
 • Kontrola funkce strojů, spolupráce na jejich instalaci a předání uživateli
 • Manipulace se stroji a zařízením s dodržováním bezpečnosti
 • Využití manipulačních prostředků a pomůcek při ustavování strojů a zařízení
 • Použití pomůcek k dosažení žádoucí polohy součásti či polotovaru a její fixaci
 • Kontrola dosažení žádoucí polohy součásti strojů a zařízení
 • Ustavení součásti či stroje a zařízení do žádoucích poloh
 • Určení vhodných měřících metod a kontrolních prostředků dle výkresu obrobku
 • Měření správnosti délkových rozměrů, kontrola jakosti povrchu
 • Vyhodnocení dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy na výrobcích

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve všech obchodech se zaměřením v oborech Strojírenství a Strojírenská výroba, povolání Seřizovač, apod.