Název rekvalifikace: Strážný

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude mít absolvent možnost vykonávat práci strážného. Získá znalost právních základů bezpečnostní činnosti. Absolvent bude ovládat obsluhu technických bezpečnostních systémů. Bude vědět jak vést dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Výstup vzdělávání:

 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonávání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Tematické okruhy:

 

 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v oborech ostrahy kulturních a společenských akcí, ostrahy obchodních center, staveb, obchodů atd.