• Životní cyklus stavby a možnosti ovlivnění energetické náročnosti v jednotlivých fázích.
 • Kalkulace nákladů životního cyklu stavby.
 • Možné dopady energetické náročnosti na tržní hodnotu nemovitosti.
 • Ukazatele energetické náročnosti
 • Základní údaje o průkazu energetické náročnosti budov
 • Protokol k průkazu energetické náročnosti budov
 • Praktické výpočty – roční spotřeba tepla, roční spotřeba energie
 • Případová studie – vliv neobnovitelné primární energie za rok, jako jednoho z ukazatelů energetické náročnosti, na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění
 • Tepelně-technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011
 • Průměrný součinitel postupu tepla budovy, tepelné vazby.
 • Praktické výpočty – určení součinitele prostupu tepla
 • Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, mechanického větrání, přípravy teplé vody a osvětlení
 • Praktické výpočty – princip výpočtu energetické náročnosti vytápění:
  • princip výpočtu energetické náročnosti přípravy TV
  • princip výpočtu energetické náročnosti mechanického větrání
  • princip výpočtu energetické náročnosti osvětlení
 • Celková energetická bilance budovy
 • Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů
 • Technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB
 • Praktické ukázky výpočtů ENB v komerčních softwarech -praktický výpočet – určení doby návratnosti
 • Závěrečná zkouška