Přípravné školení na autorizační zkoušku ČKAIT pro obor

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

 • seznámení s průběhem a přípravou zkoušky
 • rozdílová zkouška
 • o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, krystaly vody)
 • základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie
 • extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, …)
 • vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků)
 • vodní toky (vodstvo ČR, přirozené VT, úpravy VT, hrazení bystřin, revitalizace)
 • vodní díla (definice, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl)
 • vodní stavby – hydrotechnické stavby (přehrady, nádrže, jezy, využití vodní energie)
 • zdravotně technické stavby (vodárenství, stokování, cena vody)
 • meliorační stavby (závlahy, odvodnění, protierozní ochrana, MVN)
 • provoz vodních děl (manipulační, provozní a kanalizační řád, program TBD, provozní deník)