Trendy tvorby cen stavební produkce, legislativa

Náklady spojené s výstavbovým projektem, kvalitativní a dodací podmínky všeobecné smluvní podmínky

Oceňovací metody pro stanovení ceny stavebního díla, možnosti využití softwaru, praktické seznámení s Cenovou soustavou

Cost management (cenový management) – integrovaný postup a metody k dosažení určených cílů.

Kalkulační vzorec, struktura kalkulačního vzorce, individuální kalkulace položek, slepý rozpočet, práce s ceníky.

Postup a pravidla sestavení rozpočtu, náležitosti rozpočtu, tvorba položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrová řízení

Rozpočty pro různé fáze zakázky:

  • Propočet v předprojektové přípravě
  • ředběžný rozpočet
  • Podklady pro výběr dodavatele (zhotovitele) a kontrolní rozpočet
  • Porovnání a vyhodnocení cenových nabídek
  • Kalkulace cen stavebních prací
  • Průběžné sledování stavby
  • Vyhodnocení stavby
  • Vzorové příklady použití, výsledná kalkulace, rozklad položek

Závěrečné ověření znalostí