1. Dokumentace staveb – výtahy z prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 146/2008 Sb. ke stávajícímu SZ č. 183/2006 Sb.
  2. Odpovědnost ve výstavbě – projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor versus Zákoník práce, Občanský zákoník, Trestní zákoník
  3. Požadavky na výstavbu – požadavky na výrobky, základní požadavky na stavby, obecné a technické požadavky na výstavbu, požadavky na kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby
  4. Dozory ve výstavbě – technický dozor stavebníka u privátních a veřejných zakázek, stavební dozor u staveb realizovaných svépomocí, dozory dotčených orgánů a stavebních úřadů
  5. Bezpečnost na staveništích – koordinátor, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací
  6. Porovnání stávajícího SZ a připravovaného nového SZ – Rekodifikace stavebního práva a připravované změny v návazných právních předpisech
  7. Autorizace ve výstavbě – vybrané činnosti podle SZ: projektová činnost, odborné vedení provádění staveb, požadavky na autorizované osoby