Všeobecné základy hydrauliky

Základní zákony v hydraulice
Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky
Hydraulické značky, čtení, skladby do obvodů
Hydraulické obvody otevřené a uzavřené
Přehled čerpadel, jejích funkce a parametry
Přehled jednotlivých typů regulací čerpadel a vysvětlení funkce
Přehled hydromotorů-lineární a rotační, jejích funkce a parametry
Hydraulické prvky pro hrazení průtoku, šoupátkové a sedlové ventily
Hydraulické prvky pro řízení tlaku, pojistné a redukční ventily
Potrubí a potrubní rozvody, nádrže
Hydraulické kapaliny a jejich použití v systémech
Údržba a filtrace kapalin, volba filtrů
Akumulátory, systémy s akumulátorovými jednotkami
Logické ventily
Obvody mobilní techniky, pojezdy, obvody bagrů, zemědělských strojů
Ukázky funkce obvodů na hydropraktikátorech

 

Proporcionální technika

Proporcionální technika všeobecně
Základní druhy proporcionálních a sevorventilů
Vysvětlení pojmů rampová funkce, nulový bod
Tlakové a škrticí proporcionální ventily
Překrytí hran šoupátek
Proporcionální rozvaděče bez integrované elektroniky
Proporcionální rozvaděče s integrovanou elektronikou
Elektronické zesilovače – karty
Uvádění systémů s proporcionálními ventily do provozu
Nastavení parametrů proporcionálních ventilů na stendu
Měření, zkoušení a diagnostika

 

Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci

Čtení hydraulických značek, ČSN, ISO
Skladby značek do jednoduchých obvodů
Čtení a orientace ve schématech složitějších hydraulických obvodů
Vysvětlení důležitých uzlů v dokumentaci
Vysvětlení schémat a funkce obvodů s proporcionálními ventily
Vysvětlení hydraulických schémat s logickými ventily
Tvorba jednoduchých schémat
Testování vytvořených schémat na hydropraktikátorech
Samostatné řešení úloh z výkresové dokumentace
Na požádání je možno zadat závěrečný test

 

Projekční návrhy a výpočty hydraulice

Výpočet hydraulického systému v ustáleném stavu
Dimenzování hydraulických obvodů, výpočet čerpadel, hydromotorů
Volba typu regulace čerpadla
Úvod do dynamiky hydraulických systémů
Výpočty obvodů s lineárními a rotačními hydromotory
Návrh škrticích členů v hydraulických obvodech – clony
Dynamika hydraulických systémů s klasickými a proporc. ventily
Výpočty potrubí a potrubních ztrát
Výpočet chladiče hydraulického systému a jeho specifikace
Závěrečný test

Hydropraktikátory

Opakování problematiky výkresové dokumentace
Skladba hydraulických obvodů s tlakovými ventily, jejich zkoušení
Hydraulické obvody se škrticími ventily, a stabilizátory průtoku
Rozvaděče, jejich funkce, použití, systémy věžových zástaveb
Řazení prvků v hydraulických obvodech, skladby obvodů
Diferenciální zapojení, obvody s rotačním hydromotorem
Hydraulické systémy vrátků a zdvihadel, jejich skladba

Čerpadla a hydromotory

Opakování základní problematiky čerpadel, parametry
Zaměření zejména na čerpadla dle požadavku zákazníka
Čerpadla a hydromotory konstantní, zubové, lamelové, pístové, vřetenové
Čerpadla a hydromotory regulační, pístové, lamelové
Čerpadla typy A10 VSO, A10 VSG
Čerpadla typy A4VSO
Hydromechanické regulace, DR, DP, DFR, DRG, DFLR
Elektrohydraulické regulace DFE1, HS, EO1
Uvádění čerpadel do provozu
Výměna čerpadel, provozuschopnost, kapaliny

 

Diagnostika hydraulických systémů

Orientace ve výkresové dokumentaci
Příčiny poruch v hydraulických systémech
Identifikace poruch v systémech – dle dokumentace
Měření jednotlivých fyzikálních veličin pomocí speciální měřící techniky
Vyhodnocování naměřených spekter, identifikace poruchy
Specifikace měřicích uzlů v systémech
Diagnostika obvodů s proporc. ventily
Diagnostika obvodů s logickými ventily
Skladba obvodů na hydropraktikátorech, vyhledávání poruch
Opravy hydraulických systémů, výměna komponent
Základní podmínky bezpečnosti provozu
Vznik nebezpečných stavů v hydraulice

Mobilní hydraulika

Uzavřené hydraulické obvody
Otevřené hydraulické obvody
Čerpadla a hydromotory hydr. obvodů mobilních strojů
Radiální a axiální pístové hydromotory
Hydro-kola a systémy pojezdů
Řídící prvky hydraulických obvodů
Tlakové, redukční a škrticí ventily
Obvody s posilovači řízení, návrh a výpočty
Přídavné pracovní obvody mobilních strojů
Load Sensing (LS) systémy funkční princip
Energeticky úsporné systémy s rekuperací energie
Hydraulické obvody bagrů a nakladačů
Důležité uzly systému rýpadel a nakladačů
Hydraulické obvody nákladních automobilů
Hydraulické systémy důlních strojů – vodní hydraulika

Zakázkové školení hydrauliky

Lisy
Vstřikolisy
Tvářecí stroje
Průmyslová hydraulika
Mobilní traktorová hydraulika, lesnické nástavby, hydraulické navijáky
Uzavřené hydrostatické pohony s hydromotory Hägglunds
Důlní hydraulika, vodní hydraulika

Pneumatika a elektropneumatika

Vlastnosti stlačeného vzduchu – hustota, viskozita a jejich závislost na tlaku a teplotě, stavová rovnice plynu – základní výpočty
Výroba a úprava stlačeného vzduchu
Konstrukce a princip činnosti pneumatických prvků
Pneumotory
Prvky pro řízení směru průtoku (rozvaděče)
Prvky pro řízení velikosti průtoku
Prvky pro řízení tlaku
Pomocné, speciální prvky a vedení stlačeného vzduchu
Prvky vakuové techniky
Orientace ve výkresové dokumentaci
Elektro-obvody v pneumatice, jejich vysvětlení
Praktická cvičení – zapojení základních obvodů
Praktická cvičení – zapojení složitějších obvodů – elektropneumatika

Lineární a montážní technika

Základy hliníkového stavebnicového systému MGE
Manuální pracovní systémy MPS (montážní stoly, regály, materiálové vozíky,
software)

RFID systémy – základní přehled
Paletkové dopravníkové systémy TS – základní přehled
Dopravníkové systémy VarioFlow s destičkovým řetězem – základní přehled
Softwarová podpora montážní techniky MTpro – základy
Softwarová podpora Layout Designer (nástavba MTpro) – základy
Lineární technika úvodní informace
Paletkové dopravníkové systémy TS – základní znalosti komponentů
Paletkové dopravníkové systémy TS – projektování dopravníkových systémů –
Dopravníkové systémy VarioFlow s destičkovým řetězem – základní znalosti
komponentů -Easy Handling –
Dopravníkové systémy VarioFlow s destičkovým řetězem – projektování

Pohony, řídicí systémy, elektronika

Pohony IndraDrive, seznámení s portfoliem
Hardware pohonu
IndraWorks pro pohony
Komunikace s řídicím systémem, sběrnice, topologie
Enkodéry
Nastavení kinematiky stroje
Regulační smyčka, operační režimy
Bezpečnostní technika v IndraDrive
Integrovaný osciloskop
zálohování parametrů a diagnostika
Programování PLC Indralogic
Seznámení s portfoliem, hardware
Struktura pamětí a její využití, možnosti rozšíření IO
IndraWorks pro PLC, programovací prostředí IndraLogic

Základy užitné dynamiky

Základní zákonitosti dynamiky
Dynamika hmotného bodu, dynamika tělesa (posuvný a rotační pohyb).
Dynamika soustavy těles, metoda uvolňování a metoda redukce.
Kmitání dynamických soustav s 1 stupněm volnosti, potenciální energie.
Posuvné a rotační kmitání těles, kmitání mechanismů.
Statika a dynamika soustav s více stupni volnosti, deformační metoda.
Kmitání diskrétních soustav s více stupni volnosti, vlastní frekvence a vlastní tvary.
Vlastní a vynucené kmitání soustav s více stupni volnosti.
Vytvoření dynamického modelu vytipovaného mechanismu. Strukturální analýza,
redukce na zvolený počet stupňů volnosti. Tlumení soustavy. Matematický model.
Řešení dynamických charakteristik vytipovaného mechanismu.
Vlastní frekvence a vlastní tvary, odezva na buzení.
Řešení ve vybraném programovém prostředí (Matlab, MS Excel, Ansys, apod).
Parametrické ladění dynamických vlastností, citlivost.
Dynamika strojních částí
Dynamika kontinua