Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci

 • Čtení strojnických výkresů
 • Používání dílenských tabulek k získání informací o normalizovaných součástí
 • Práce s dodanou technologickou dokumentací

Volba postupu práce, p. pomůcek, materiálů pro zhotovování plechových součástí a výrobků

 • Zvolení si vhodného technologického postupu výroby strojírenského klempířského
  výrobku
 • Volba potřebných nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek, materiálů pro provedení dané pracovní operace při výrobě strojírenského klempířského výrobku
 • Vypracování dokumentace ke zhotovení jednoduchého klempířského výrobku

Meření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

 • Volba nářadí a měřidel
 • Změření plechových dílů dle dokumentace

Ruční obrábění a zpracování plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním

 • Správná volba technologického postupu práce na základě dokumentace
 • Volba správného nářadí a materiálu

Orýsování součástí a polotovarů

 • Příprava polotovaru k orýsování
 • Provedení orýsování dle dodané dokumentace, včetně provedení výpočtu

Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření

 • Kontrolní sestavení dílů, v případě potřeby úpravy jejich tvaru
 • Volba nářadí a dalších p. pomůcek
 • Způsob vyrovnání plechových součástí po svaření

Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování

 • Zvolení technologického postupu sestavování, demontáže a montáže dílů
 • Jak provést slícování daného dílu a u pohyblivých dílů, jak seřídit jejich polohu
 • Způsob provedení rozměrové kontroly

Spojování plechových součástí a dílů

 • Jak zvolit vhodný způsob spojení a připravit plech. součásti ke spojení do celků
 • Jak spojit plechové součásti lemováním a pájením

Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení

 • Příprava stroje a jeho vhodné seřízení
 • Upnutí či namontování potřebného příslušenství
 • Postup, jak obsluhovat klempířské stroje a zařízení během technologických operací

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

 • Ošetřit klempířské stroje a provádět jejich běžnou údržbu
 • Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky

Závěrečné ověření znalostí