Tepelné zpracování kovů

 • Žíhání, druhy a postupy, kalení, popouštění

Princip tepelného zpracování

 • Postupné ochlazování materiálu, výdrž na určité teplotě
 • Schéma průběhu tepelného zpracování, Transformační diagramy
 • Vakuová technika v tepelném zpracování

Teorie kalících prostředků, ochlazování, povrchové kalení, procesy kalení v kapalinách

 • Ohřev nad kritickou teplotu
 • Přeměna feriticko-cementické struktury na strukturu austenitickou
 • Přeměny přechlazeného austenitu,  Izotermický rozpad austenitu
 • Konstrukce rozpadové křivky

Ochlazování

 • Rychlost ochlazování, malá rychlost ochlazení, vznik perlitu
 • Vliv rychlosti ochlazování na rozpad austenitu
 • Ochlazovací prostředí – Voda, Olej, Roztavené solné lázně, Roztavené kovové lázně, vzduch
 • Závislost ochlazovacího prostředí na čase a teplotě

Žíhání

 • Druhy žíhání v závislosti na obsahu uhlíku a teplotě
 • Žíhání bez překrystalizace, naměkko, rekrystalizační, homogenizační, normalizační, izotermické

Kalení

 • Druhy kalení, kalící teploty, povrchové kalení plamenem, indukční
 • Popouštění a zušlechťování

Deformace při tepelném zpracování

 • Příčiny deformace, napětí při tepelném zpracování, trhliny,

Moderní způsoby řízení  procesů tepelného a chemicko-tepelného zpracování a jejich regulace

 • Řízení změn, chemicko- tepelné zpracování

PVD, CVD vrstvy, povlakovací procesy

 • Technologie povlakování, povlakovací cyklus

Ověření znalostí

 • Tváření kovů – lisování za studena
 • Technologie tváření kovů
 • Rozdělení tvářecích procesů
 • Materiál a jejich kontrola
 • Parametry tvářecích strojů
 • Tváření kovů za studena – lisovací technika

Praktická část:

 • Základní práce v lisovací technice ( stříhání, prostřihování, vystřihování, ohýbání, kovotlačení)
 • Stříhání za studen a za tepla
 • Části střižného nástroje
 • Ohýbání dutých profilů
 • Tažení dutých součástí z plechu

Záv. ověření znalostí